نویسنده = بهروز محمودی بختیاری؛ فائقه شاه حسینی
تعداد مقالات: 1
1. کهن ترین واژه نامۀ گیلکی از قرن نوزدهم

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 23-42

بهروز محمودی بختیاری؛ فائقه شاه حسینی