نویسنده = جهاندوست سبزعلیپور
تعداد مقالات: 2
1. شناسه در زبان های «تاتی»، «هرزنی» و «تالشی»

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 65-90

جهاندوست سبزعلیپور