تعداد مقالات: 33

1. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 7-9


5. دو اصطلاح مسیحی در زبان‌های شمال قفقاز

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-12

گارنیک آساطوریان


7. تحوّلاتِ تاریخیِ زبانِ طبری

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 13-35

حبیب برجیان


8. جاینام شناسی البرز مرکزی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 19-31

حبیب برجیان


9. کهن ترین واژه نامۀ گیلکی از قرن نوزدهم

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 23-42

بهروز محمودی بختیاری؛ فائقه شاه حسینی


10. گاو دَم: از زبان گورانی تا زبان چینی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 27-61

آرش اکبری مفاخر


11. چرا مازندرانی ها زبان خود را «گیلکی» می نامند؟

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 33-63

محمدصالح ذاکری


12. تأمّلاتی در حوزهٔ معنایی مفهوم «بو» در اوستایی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 37-52

آنتونیو پانائینو


15. نامهٔ انجمن ناصری زردشتیان کرمان به ولیعهد ایران، مظفّرالدین میرزا در تبریز

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 53-59

سید محمد صادق ابراهیمیان شیاده؛ بهرام برومند امین


18. بررسی صوت شناختی واکه های کردی کرمانشاهی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 63-71

وحید رنجبر چقاکبودی


19. شناسه در زبان های «تاتی»، «هرزنی» و «تالشی»

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 65-90

جهاندوست سبزعلیپور


20. توصیف گویش تاتیِ رامندی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 71-84

راحله ایزدی فر


21. طبرستان و جنوب دریای کاسپین در متون پـهلوی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 73-88

زاگرس زند


22. پیشنهادی در ریشه شناسی جاینام «ابـهر»

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 79-86

نادره نفیسی


24. گیلکون: جاینامی ارمنی در خسرو و شیرین نظامی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 89-97

امیر ضیغمی


25. پیرامون «ببر هیرکانی» و صفت «ایرکانو» در ادب رومی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 91-101

ایمان منسوب بصیری