نمایه نویسندگان

آ

 • آساطوریان، گارنیک وند «لاه» در اعلام جغرافیایی حوزۀ کاسپین (به همراه ملاحظاتی در بازشناسی جاینام ها و قومنام های این گستره) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-21]

ا

 • اکبری مفاخر، آرش گاو دَم: از زبان گورانی تا زبان چینی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 27-61]
 • اکبری مفاخر، آرش ساختار داستانی رستم و زَنون از شعر گاهانی تا روایت گورانی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 7-46]

ب

 • برجیان، حبیب جاینام شناسی البرز مرکزی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 19-31]

ذ

 • ذاکری، محمدصالح چرا مازندرانی ها زبان خود را «گیلکی» می نامند؟ [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 33-63]
 • ذاکری، محمدصالح مأخذشناسی پژوهش های زبان مازندرانی (معرفی پایان نامه های سال های 1323 تا 1394) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 47-77]

ر

ز

 • زند، زاگرس طبرستان و جنوب دریای کاسپین در متون پـهلوی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 73-88]

س

ض

 • ضیغمی، امیر گیلکون: جاینامی ارمنی در خسرو و شیرین نظامی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 89-97]
 • ضیغمی، امیر نکاتی در باب اسطوره های ایرانی در روایات ارمنی (ترجمه و تحشیۀ دو حکایت عامیانۀ ارمنی) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 79-92]

ف

ل

م

ن

 • نظری، سعید ترجمه و بررسی یک متن غیردینی سغدی (نامۀ پنجم سغدی) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 93-107]
 • نفیسی، نادره پیشنهادی در ریشه شناسی جاینام «ابـهر» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 79-86]