نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمیختگی زبانی زبان متروک گرگان: دستور، رده، تبار [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 61-96]
 • آهار نکاتی چند دربارهٔ دو جاینام «ابـهر» و «اردبیل» [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 29-34]
 • آواری دو اصطلاح مسیحی در زبان‌های شمال قفقاز [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 7-12]

ا

 • ابـهر نکاتی چند دربارهٔ دو جاینام «ابـهر» و «اردبیل» [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 29-34]
 • اردبیل نکاتی چند دربارهٔ دو جاینام «ابـهر» و «اردبیل» [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 29-34]
 • ارمنی دو اصطلاح مسیحی در زبان‌های شمال قفقاز [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 7-12]
 • ارمنی در فارسی یادداشتی دربارهٔ چند اصطلاح داروشناسی در دست‌نویس دستور الادویه [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 61-69]
 • اصطلاحات مسیحی دو اصطلاح مسیحی در زبان‌های شمال قفقاز [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 7-12]
 • املا زبان متروک گرگان: دستور، رده، تبار [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 61-96]
 • اهر نکاتی چند دربارهٔ دو جاینام «ابـهر» و «اردبیل» [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 29-34]
 • اوستایی تأمّلاتی در حوزهٔ معنایی مفهوم «بو» در اوستایی [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 37-52]

ب

 • بلوچی زبان متروک گرگان: دستور، رده، تبار [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 61-96]
 • بوئین‌زهرا توصیف گویش تاتیِ رامندی [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 71-84]
 • بوش یادداشتی دربارهٔ چند اصطلاح داروشناسی در دست‌نویس دستور الادویه [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 61-69]
 • بوی خوش تأمّلاتی در حوزهٔ معنایی مفهوم «بو» در اوستایی [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 37-52]
 • بوی زننده تأمّلاتی در حوزهٔ معنایی مفهوم «بو» در اوستایی [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 37-52]

پ

 • پارتی زبان متروک گرگان: دستور، رده، تبار [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 61-96]
 • پارویر اسکایوردی وجه‌ اشتقاق نام نخستین پادشاه ارمنی: پارویر اِسکایُوردی [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 97-99]

ت

 • تاتی توصیف گویش تاتیِ رامندی [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 71-84]
 • تاکستان توصیف گویش تاتیِ رامندی [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 71-84]
 • تبار زبان متروک گرگان: دستور، رده، تبار [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 61-96]

ج

خ

 • خاچ دو اصطلاح مسیحی در زبان‌های شمال قفقاز [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 7-12]
 • خانوادهٔ زبان‌های کاسپی تحوّلاتِ تاریخیِ زبانِ طبری [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 13-35]
 • خناو یادداشتی دربارهٔ چند اصطلاح داروشناسی در دست‌نویس دستور الادویه [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 61-69]

د

 • دستور زبان متروک گرگان: دستور، رده، تبار [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 61-96]
 • دستورالادویه یادداشتی دربارهٔ چند اصطلاح داروشناسی در دست‌نویس دستور الادویه [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 61-69]

ر

 • رامندی توصیف گویش تاتیِ رامندی [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 71-84]
 • رده‌شناسی زبان متروک گرگان: دستور، رده، تبار [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 61-96]
 • ریبد در شاهنامه نکاتی چند دربارهٔ دو جاینام «ابـهر» و «اردبیل» [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 29-34]
 • ریشه‌شناسی دربارهٔ لغت قرآنی «فرات» [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 7-27]
 • ریشه‌شناسی ارمنی وجه‌ اشتقاق نام نخستین پادشاه ارمنی: پارویر اِسکایُوردی [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 97-99]
 • ریشه‌شناسی زبان‌های ایرانی نکاتی چند دربارهٔ دو جاینام «ابـهر» و «اردبیل» [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 29-34]

ز

 • زبان‌شناسی تاریخی تحوّلاتِ تاریخیِ زبانِ طبری [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 13-35]
 • زبان طبری تحوّلاتِ تاریخیِ زبانِ طبری [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 13-35]
 • زبان گیلکی گویش گیلکی لنگرودی [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 35-60]
 • زردشتیان کرمان نامهٔ انجمن ناصری زردشتیان کرمان به ولیعهد ایران، مظفّرالدین میرزا در تبریز [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 53-59]

س

 • ساخت آوایی گویش گیلکی لنگرودی [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 35-60]
 • سره‌نویسی نامهٔ انجمن ناصری زردشتیان کرمان به ولیعهد ایران، مظفّرالدین میرزا در تبریز [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 53-59]

ف

 • فاریدن دربارهٔ لغت قرآنی «فرات» [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 7-27]
 • فالاد/فالاذ دربارهٔ لغت قرآنی «فرات» [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 7-27]

ک

 • کاسپی زبان متروک گرگان: دستور، رده، تبار [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 61-96]
 • کلال یادداشتی دربارهٔ چند اصطلاح داروشناسی در دست‌نویس دستور الادویه [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 61-69]
 • کومشی زبان متروک گرگان: دستور، رده، تبار [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 61-96]

گ

ل

 • لغت قرآنی فرات دربارهٔ لغت قرآنی «فرات» [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 7-27]

م

 • مازندرانی زبان متروک گرگان: دستور، رده، تبار [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 61-96]
 • ماضی‌غیرمحقّق گویش گیلکی لنگرودی [دوره 2، شماره 2، 1399-1400، صفحه 35-60]
 • مظفرالدّین‌ میرزا نامهٔ انجمن ناصری زردشتیان کرمان به ولیعهد ایران، مظفّرالدین میرزا در تبریز [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 53-59]
 • معنا تأمّلاتی در حوزهٔ معنایی مفهوم «بو» در اوستایی [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 37-52]

ن

 • نامه‌نگاری نامهٔ انجمن ناصری زردشتیان کرمان به ولیعهد ایران، مظفّرالدین میرزا در تبریز [دوره 2، شماره 1، 1399-1400، صفحه 53-59]