نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ادبیات کلاسیک فارسی نگاهی به قومنام «گیل» در ادبیات کلاسیک فارسی [دوره 3، شماره 1، 1400-1401، صفحه 25-29]
 • استعارۀ مفهومی نقش اعضای بدن در واژه‌سازی زبان گیلکی [دوره 3، شماره 1، 1400-1401، صفحه 31-55]
 • اطلاعات قوم‌شناختی نگاهی به قومنام «گیل» در ادبیات کلاسیک فارسی [دوره 3، شماره 1، 1400-1401، صفحه 25-29]
 • اندام‌های بدن نقش اعضای بدن در واژه‌سازی زبان گیلکی [دوره 3، شماره 1، 1400-1401، صفحه 31-55]

ب

 • بدن‌مندی نقش اعضای بدن در واژه‌سازی زبان گیلکی [دوره 3، شماره 1، 1400-1401، صفحه 31-55]

ت

 • تاتی اسفرورینی توصیف گویش تاتی اسفرورینی [دوره 3، شماره 1، 1400-1401، صفحه 13-23]
 • تاکستان قزوین توصیف گویش تاتی اسفرورینی [دوره 3، شماره 1، 1400-1401، صفحه 13-23]

ج

 • جاینام‌شناسی جاینام «گَردمان» در ارمنستان از کجا می‌آید؟ [دوره 3، شماره 1، 1400-1401، صفحه 7-12]
 • جاینام‌های ارمنی جاینام «گَردمان» در ارمنستان از کجا می‌آید؟ [دوره 3، شماره 1، 1400-1401، صفحه 7-12]

ز

ق

 • قومنام گیل/گیلک نگاهی به قومنام «گیل» در ادبیات کلاسیک فارسی [دوره 3، شماره 1، 1400-1401، صفحه 25-29]

گ

 • گردمان جاینام «گَردمان» در ارمنستان از کجا می‌آید؟ [دوره 3، شماره 1، 1400-1401، صفحه 7-12]
 • گویش لاهیجانی توصیف گویش لاهیجانی [دوره 3، شماره 1، 1400-1401، صفحه 57-68]

م

 • معناشناسی شناختی نقش اعضای بدن در واژه‌سازی زبان گیلکی [دوره 3، شماره 1، 1400-1401، صفحه 31-55]