نویسنده = ���������� ������ ������������ ���������� ������������ ����������������
کهن ترین واژه نامۀ گیلکی از قرن نوزدهم

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 23-42

بهروز محمودی بختیاری؛ فائقه شاه حسینی