نویسنده = ���������� ���������� ���������������� ���������� ��������������