نویسنده = جهاندوست سبزعلیپور
شناسه در زبان های «تاتی»، «هرزنی» و «تالشی»

دوره 1، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 65-90

جهاندوست سبزعلیپور