نویسنده = ������������ ����������
پیشنهادی در ریشه شناسی جاینام «ابـهر»

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 79-86

نادره نفیسی