نویسنده = آرش اکبری مفاخر
گاو دَم: از زبان گورانی تا زبان چینی

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 27-61

آرش اکبری مفاخر