نویسنده = ���������� ������������������ ��������
بررسی صوت شناختی واکه های کردی کرمانشاهی

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 63-71

وحید رنجبر چقاکبودی