نویسنده = �������������� �������������� ������������ �������������� ��������