نویسنده = ایمان منسوب بصیری
پیرامون «ببر هیرکانی» و صفت «ایرکانو» در ادب رومی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 91-101

ایمان منسوب بصیری