نویسنده = سید محمد صادق ابراهیمیان شیاده
نامهٔ انجمن ناصری زردشتیان کرمان به ولیعهد ایران، مظفّرالدین میرزا در تبریز

دوره 2، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 53-59

سید محمد صادق ابراهیمیان شیاده؛ بهرام برومند امین