نویسنده = جهاندوست سبزعلیپور
گویش گیلکی لنگرودی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 35-60

جهاندوست سبزعلیپور