نویسنده = �������������������� ������������
جاینام «گَردمان» در ارمنستان از کجا می‌آید؟

دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 7-12

گارنیک آساطوریان


نکاتی چند دربارهٔ دو جاینام «ابـهر» و «اردبیل»

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 29-34

گارنیک آساطوریان