نویسنده = حسین اسکندری ورزلی
نقش اعضای بدن در واژه‌سازی زبان گیلکی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 31-55

حسین اسکندری ورزلی؛ مظاهر زمانی نعمت سرا