کلیدواژه‌ها = قومنام گیل/گیلک
نگاهی به قومنام «گیل» در ادبیات کلاسیک فارسی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 25-29

هریپسیمه تُرُسیان