کلیدواژه‌ها = gьatIan
دو اصطلاح مسیحی در زبان‌های شمال قفقاز

دوره 2، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 7-12

گارنیک آساطوریان