کلیدواژه‌ها = ‌ زبان دوگانه در اوستایی
تأمّلاتی در حوزهٔ معنایی مفهوم «بو» در اوستایی

دوره 2، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 37-52

آنتونیو پانائینو