کلیدواژه‌ها = گونهٔ زبان فارسی افغانستان
دربارهٔ لغت قرآنی «فرات»

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 7-27

علی رواقی