کلیدواژه‌ها = جاینام‌شناسی ایرانی
نکاتی چند دربارهٔ دو جاینام «ابـهر» و «اردبیل»

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 29-34

گارنیک آساطوریان