کلیدواژه‌ها = زبان‌های ایرانی
جاینام «گَردمان» در ارمنستان از کجا می‌آید؟

دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 7-12

گارنیک آساطوریان