تحوّلاتِ تاریخیِ زبانِ طبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

راتگرز، دانشگاه ایالتی نیوجرسی

چکیده

اگر فارسی را کنار بگذاریم، در میان زبان‌های زندهٔ ایرانی مازندرانی یا طبری یگانه‌ زبانی است که قدمتِ آثارش به هزار سال می‌رسد و ازاین‌رو در فقه‌اللغهٔ ایرانی جایگاهی ویژه دارد. دوره‌بندیِ آثارِ طبری را این نگارنده در متونِ طبری (۱۳۸۸) پیشنهاد و ادوارِ سه‌گانه را معرّفی نمود. لیکن مقایسهٔ میان این سه دوره هنوز انجام نشده تا روشن شود در چه مواردی زبان ثابت مانده و کجا دگرگونی روی داده‌است. گفتار حاضر پس از معرفیِ اجمالیِ آثارِ طبری و گونه‌های زندهٔ مازندرانی، نخست به مطالعهٔ تاریخی–‌ ‌تطبیقیِ اصواتِ طبری– ‌مازندرانی می‌پردازد، سپس تحوّلاتِ دستوریِ زبان را شناسایی می‌کند و سرانجام مجملی از لغات را به دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها