نمایه نویسندگان

آ

 • آساطوریان، گارنیک وند «لاه» در اعلام جغرافیایی حوزۀ کاسپین (به همراه ملاحظاتی در بازشناسی جاینام ها و قومنام های این گستره) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-21]
 • آساطوریان، گارنیک دو اصطلاح مسیحی در زبان‌های شمال قفقاز [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 7-12]
 • آساطوریان، گارنیک نکاتی چند دربارهٔ دو جاینام «ابـهر» و «اردبیل» [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 29-34]
 • آساطوریان، گارنیک جاینام «گَردمان» در ارمنستان از کجا می‌آید؟ [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 7-12]
 • آساطوریان، گارنیک واژه‌های فراموش‌شدۀ فارسی (1): آشوغ، ربوخه، سماروغ، گیهان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 11-21]

ا

ب

 • برجیان، حبیب جاینام شناسی البرز مرکزی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 19-31]
 • برجیان، حبیب تحولاتِ تاریخیِ زبانِ طبری [(مقالات آماده انتشار)]
 • برجیان، حبیب تحوّلاتِ تاریخیِ زبانِ طبری [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 13-35]
 • برجیان، حبیب زبان متروک گرگان: دستور، رده، تبار [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 61-96]
 • برجیان، حبیب ده‌نـمـکـی: گـونـه‌ای نـویـافـتـه از کـومـشــی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 23-35]
 • برومند امین، بهرام نامهٔ انجمن ناصری زردشتیان کرمان به ولیعهد ایران، مظفّرالدین میرزا در تبریز [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 53-59]

پ

 • پانائینو، آنتونیو تأمّلاتی در حوزهٔ معنایی مفهوم «بو» در اوستایی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 37-52]

ت

ح

ذ

 • ذاکری، محمدصالح چرا مازندرانی ها زبان خود را «گیلکی» می نامند؟ [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 33-63]
 • ذاکری، محمدصالح مأخذشناسی پژوهش های زبان مازندرانی (معرفی پایان نامه های سال های 1323 تا 1394) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 47-77]

ر

ز

 • زمانی نعمت سرا، مظاهر نقش اعضای بدن در واژه‌سازی زبان گیلکی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 31-55]
 • زند، زاگرس طبرستان و جنوب دریای کاسپین در متون پـهلوی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 73-88]

س

ش

 • شریف، بابک طرحی از دستور گیــلکی قدیم بر اساس دیوان شرفـشاه دولائی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 55-79]
 • شوارتز، مارتین وجه‌ اشتقاق نام نخستین پادشاه ارمنی: پارویر اِسکایُوردی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 97-99]

ض

 • ضیغمی، امیر گیلکون: جاینامی ارمنی در خسرو و شیرین نظامی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 89-97]
 • ضیغمی، امیر نکاتی در باب اسطوره های ایرانی در روایات ارمنی (ترجمه و تحشیۀ دو حکایت عامیانۀ ارمنی) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 79-92]
 • ضیغمی، امیر یادداشتی دربارهٔ چند اصطلاح داروشناسی در دست‌نویس دستور الادویه [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 61-69]
 • ضیغمی، امیر سرسخن: هفتادمین زادروز استاد گارنیک آساطوریان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 7-10]
 • ضیغمی، امیر یادبود: نگاهی به مقالۀ «دهخدا در میان بختیاری‌ها» (با یاد و خاطرۀ دکتر مظفّر بختیار) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 81-85]

ف

ل

م

ن

 • نظری، سعید ترجمه و بررسی یک متن غیردینی سغدی (نامۀ پنجم سغدی) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 93-107]
 • نفیسی، نادره پیشنهادی در ریشه شناسی جاینام «ابـهر» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 79-86]