راهنمای نویسندگان

     ● نویسندگان باید از اصول دستور خط مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیروی کنند. مطابقت املایی کلمات با فرهنگ املایی خط فارسی (مندرج در وبگاه فرهنگستان) ضروری است.

    ●  مقاله باید در نرم‌افزار وُرد (Word) با قلم Arabic Typesetting و اندازۀ 16 برای فارسی، و قلم Brill و اندازۀ 12 برای روسی و انگلیسی، حروف‌نگاری و به همراه فایل پی دی اف (pdf) از طریق سایت مجله ارسال شود. برای درج اشعار و داده‌های زبانی نیز ترجیحاً از جدول استفاده شود.

    ●  مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی (فارسی و لاتین)، مرتبۀ علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه، نشانی، کدپستی، شمارۀ تماس و نشانی پست الکترونیکی در صفحه‌ای مجزا درج شود.

    ●  مقاله باید دارای 150- 200 کلمه چکیده به فارسی یا روسی (بسته به زبان مقاله) و 3 تا 5 کلمه کلیدواژه باشد. چکیدۀ انگلیسی نیز برای تمامی مقالات ضروری است. هر یک از چکیده‌ها باید در صفحه‌ای جداگانه درج شود.

    ●   حجم مقاله حداکثر 7000 کلمه باشد.

    ●  نقل‌قول‌های کوتاه، داخل«گیومه» و نقل‌قول‌های بلند در پاراگرافی جداگانه و با اندازهٔ 15 آورده شود.

    ●  صورت لاتین واژگان خارجی اعمّ از اسامی و اصطلاحات در اولین موضع در پاورقی درج شود. شمارۀ پاورقی‌ها در هر صفحه مجزا و از عدد یک (1) شروع شود.

    ●  عنوان کتاب‌ها، نشریات، دانشنامه‌ها داخل متن به‌صورتِ مورّب (ایرانیک/ ایتالیک) و عنوان مقالات، اشعار، داستان‌ها و نمایشنامه‌ها در داخل «گیومه» قرار گیرد.

    ●   ارجاع به منابع به شیوۀ درون‌متنی و به این ترتیب باشد: (نام خانوادگی یا نام اشهر نویسنده، تاریخ چاپ اثر: شمارۀ جلد/ شمارۀ صفحه یا صفحات). ارجاع به منابع لاتین به خط لاتین درج شود. اگر تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد، نام خانوادگی آنها با خط مورّب (/) از یکدیگر جدا می‌شود.

    ●   اگر از دو اثر یک نویسنده با سال چاپ یکسان استفاده شده است، پس از تاریخ چاپ و درون پرانتز با درج شماره، آثار از هم متمایز شود.

    ●  اطلاعات کتاب‌شناختی منابع فارسی و لاتین، جداگانه و به ترتیب حروف الفبا، در انتهای مقاله به صورت زیر درج شود:

     1. کتاب: نام خانوادگی، نام (سال نشر)، عنوان کتاب، به کوشش . ترجمۀ ...، محل نشر: ناشر. در منابع لاتین، نیازی به ذکر نام ناشر نیست، مگر در مواردی که شهر محل چاپ مشخص نباشد.

     2. مقاله (در مجلات): نام خانوادگی، نام (سال نشر)، «عنوان مقاله»، عنوان نشریه، ترجمۀ ...، دوره/ سال، شمارۀ نشریه: شمارۀ صفحات آغاز و انجام مقاله.

     3. مقاله (در مجموعه مقالات یا دانشنامه‌ها): نام خانوادگی، نام (سال نشر)، «عنوان مقاله»، عنوان مجموعه یا دانشنامه (شمارهٔ جلد)، به کوشش . ویرایش ...، شمارهٔ جلد، محل نشر: ناشر.