اصول اخلاقی انتشار مقاله

• مقالۀ ارسالی نباید پیش از این، در جایی چاپ و یا هم‌زمان برای مجله دیگری ارسال شده باشد.

• در مقاله‌های مشترک، هرگونه تغییر در ترتیب نام نویسندگان مقاله، فقط با ارائۀ مجوز کتبی دیگر نویسندگان ممکن خواهد بود. تصمیم نهایی دربارۀ اعمال این تغییرات منوط به موافقت سردبیر است.

• اگر نویسنده‌ای پس از ارسال مقاله، متوجه نقص یا اشتباه مهمی در اثر خود شود، موظف است مراتب را در اسرع وقت به سردبیر مجله اطلاع دهد و در فرآیند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید .

• داوری مقالات، از نوع داوری بسته و دو سو ناشناس است. البته در موارد خاص و در صورت کمبود متخصص در حوزه پژوهشی مورد نظر، نویسنده/ نویسندگان می‌توانند داوران پیشنهادی خود را معرفی کنند، امّا تصمیم نهایی در این مورد، با هیئت تحریریۀ نشریه خواهد بود.

• نویسنده/ نویسندگان مقالات ملزم به رعایت اصول اخلاقی نگارش علمی از جمله استناد صحیح و اصولی به منابع و پرهیز از هرگونه سرقت علمی و یا چاپ دوباره پژوهش‌های منتشر‌شدۀ خود هستند.

• نویسنده/ نویسندگان باید نام دانشگاه، مؤسسه یا نهادِ حامی مالی طرح پژوهشی خود را که مقاله آنها مستخرج از آن است، ذکر نمایند.

• مسئولیت حقوقی و اخلاقی مطالب مندرج در مقاله، نهایتاً بر عهدۀ نویسنده/ نویسندگان است.