کلیدواژه‌ها = туркменские народные верования
О загадочном термине бурхан

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400

Шушаник Айвазян