درباره نشریه

فصلنامۀ پژوهش‌های زبانی– ادبی قفقاز و کاسپین به چاپ مقالات مرتبط با زبان‌ها و گویش‌های کرانۀ کاسپین و منطقهٔ قفقاز، و یا پژوهش‌های ادبی این گستره که صبغۀ زبان‌شناختی داشته باشند، اختصاص یافته‌است. 

     مقاله‌ای که به دفتر نشریه ارسال می‌شود باید دربرگیرندۀ نکات تازه، کلیدی و حاصل پژوهش مستقیم نویسنده یا نویسندگان باشد؛ به همین سبب، نشریه از چاپ مقالات مروری یا ترجمه‌ای معذور است. بدیهی است مقالۀ ارسالی نباید پیش از این، در جایی چاپ و یا هم‌زمان برای مجلۀ دیگری ارسال شده باشد. شایان ذکر است که دفتر مجله از چاپ مقالاتی که تعداد نویسندگان آنها بیش از دو نفر باشد، معذور است.

     پذیرش نهایی و چاپ مقاله، منوط به تأیید شورای داوران و در صورت نیاز، اعمال نکات پیشنهادی داوران توسط نویسنده یا نویسندگان است. نتیجۀ نهایی داوری مقالات حداکثر چهار هفته پس از اعلام وصول به اطلاع نویسندۀ مسئول (نخستین نام درج‌شده در صفحهٔ مشخصات نویسندگان) خواهد رسید. بدیهی است هیئت تحریریه در رد، اصلاح و ویرایش مقالات دریافتی بر اساس ضوابط علمی و سیاست‌های نشریه آزاد است. مسئولیت صحّت و سقم مطالب مندرج در مقاله، از نظر علمی و حقوقی بر عهدۀ نویسندۀ مسئول است.