کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات از طریق سایت مجله صورت می پذیرد.
مدت زمان داوری مقالات حداکثر دو ماه و زبان نشریه فارسی، روسی و انگلیسی است. چکیده انگلیسی نیز برای تمامی مقالات الزامی است.
مقالات مجله، پس از انتشار، به صورت تمام‌متن و رایگان در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرند.
برای اطلاع از شیوه‌نامه و نحوۀ پذیرش مقالات به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.
جهت پیشگیری از سرقت ادبی، از نرم‌افزار سمیم نور استفاده می‌شود.

 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، اسفند 1400، صفحه 1-102 

نقش اعضای بدن در واژه‌سازی زبان گیلکی

صفحه 31-55

حسین اسکندری ورزلی؛ مظاهر زمانی نعمت سرا