وند «لاه» در اعلام جغرافیایی حوزۀ کاسپین (به همراه ملاحظاتی در بازشناسی جاینام ها و قومنام های این گستره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه روسی-ارمنی (اسلاونی)، ایروان