پیشنهادی در ریشه شناسی جاینام «ابـهر»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی