نکته هایی در باب شباهت های تاریخی گویش بهدینان و زبان باستان آذربایگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی