چرا مازندرانی ها زبان خود را «گیلکی» می نامند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران