شناسه در زبان های «تاتی»، «هرزنی» و «تالشی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت