ترجمه و بررسی یک متن غیردینی سغدی (نامۀ پنجم سغدی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج