نکته ای دربارۀ جاینام «دیلم»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه روسی- ارمنی (اسلاونی)، ایروان