تحولاتِ تاریخیِ زبانِ طبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

راتگرز، دانشگاه ایالتی نیوجرسی