دو اصطلاح مسیحی در زبان‌های شمال قفقاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه روسی- ارمنی (اسلاونی)، ایروان

چکیده

در این مقاله به دو اصطلاح مسیحیِ xъanč و gьatIan در زبان آواری از زبان‌های شمال قفقاز پرداخته شده‌است. xъanč در آواری بی‌شک برگرفته از واژه‌ٔ  xač در زبان ارمنی است، ولی gьatIan در این زبان وجه اشتقاق روشنی ندارد. نگارنده در یادداشت حاضر کوشیده‌است ریشهٔ این واژه را در زبان ارمنی جستجو کند. 

کلیدواژه‌ها