نامهٔ انجمن ناصری زردشتیان کرمان به ولیعهد ایران، مظفّرالدین میرزا در تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشگاه هنر علمی و کاربردی

چکیده

نوشتار پیشِ رو به بازخوانی متن نامهٔ شناسایی‌شده از انجمن ناصری زردشتیان کرمان خطاب به ولیعهد ایران، مظفرالدّین ‌میرزا می‌پردازد. این سند که در سازمان اسناد و کتابخانهٔ ملّی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شود، دربردارندهٔ نکات ارزشمندی دربارهٔ سبک نگارش ادبی زردشتیان ایران در دورهٔ قاجار است. نثر فارسی نامه از آن ‌جهت قابل‌ِتأمل است که نویسنده برخلاف عرف نامه‌نگاری و شیوهٔ نثرنویسی عصر قاجار، تلاش بر استفاده از واژگان فارسی و سره‌نویسی دارد.

کلیدواژه‌ها