دربارهٔ لغت قرآنی «فرات»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

چکیده

نگارنده در این مقاله به وجه اشتقاق لغت قرآنی فرات و چگونگی دگرگونی آن در برخی از متون می‌پردازد. به‌گمان نگارنده، واژهٔ فالاد/فالاذ صورت دیگری از واژهٔ فرات است که از مصدر فاریدن ساخت گرفته‌است. این مصدر اگرچه در متن‌های فارسی بسیار کم‌کاربرد است امّا در گونه‌های زبان فارسی تاجیکستان و افغانستان هنوز زنده است و کارایی دارد. 

کلیدواژه‌ها