وجه‌ اشتقاق نام نخستین پادشاه ارمنی: پارویر اِسکایُوردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کالیفرنیا

چکیده

منشأ نام نخستین پادشاه ارمنی، پارویر اسکاریوردی یعنی «پارویر فرزند اسکای» سال‌هاست که در مطالعات ارمنی با قوم سکا پیونده خورده‌ و به‌عنوانِ یک حقیقت انکارناپذیر تلقّی شده‌است. نگارنده در مقالهٔ حاضر به‌دنبالِ ردّ این فرضیه است و نشان خواهد داد که این نام هیچ ارتباطی با سکاها ندارد و ریشهٔ آن را باید در زبان پارتی سراغ کرد.

کلیدواژه‌ها