جاینام «گَردمان» در ارمنستان از کجا می‌آید؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه روسی-ارمنی (اسلاونی)

چکیده

این مقاله به وجه اشتقاق جاینام گَردمان در ارمنستان می‌پردازد. به‌عقیدۀ نگارنده این جاینام منشأ قفقازی ندارد و به هیچ‌یک از قومنام‌های قفقازی نیز شبیه نیست. گردمان به‌احتمال بسیار، ریشه در زبان‌های ایرانی دارد و از زبان پارتی یا مادی میانه به یادگار مانده‌است.

کلیدواژه‌ها