نقش اعضای بدن در واژه‌سازی زبان گیلکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد، واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

از نظر شناختی انسان همواره تلاش دارد امور انتزاعی را به کمک امور کمتر انتزاعی یا مادی بشناسد. بدن انسان با تمام واژه‌های هم‌بسته و وابسته‌اش، آشناترین اقلیمی است که بشر اولیه در سپیده‌دم تاریخ و زبان با آن آشنا بوده‌‌است. همین شناخت سبب شده، انسان بسیاری از اشیای پیرامون خود را با کمک تصویری که از بدن خویش دارد، بشناسد. پرسش این تحقیق آن است که بدن انسان در ساخت واژه‌های گیلکی چه نقشی دارد و چه واژه‌هایی از این طریق ساخته شده‌اند؟ این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام شده و واژه‌های بررسی‌شده‌ از فرهنگ‌های گیلکی استخراج شده‌اند. شمّ زبانی یکی از نویسندگان نیز در این پژوهش یاری‌رسان بوده‌‌است. نتیجه‌ٔ تحقیق نشان می‌دهد واژه‌های بسیاری در زبان گیلکی به کار می‌روند که در آنها یکی از اندام‌های بدن انسان در معنای ثانوی به‌ کار رفته‌است.

کلیدواژه‌ها