ده‌نـمـکـی: گـونـه‌ای نـویـافـتـه از کـومـشــی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

راتگرز، دانشگاه ایالتی نیوجرسی

چکیده

شهر سمنان و آبادی‌های پیرامونی زبان‌هایشان ناهم‌تبار است امّا به‌دلیل همسایگیِ دیرین به‌اختلافِ درجاتْ همگرا شده‌ و اتّحاد زبانی کومش را پدید آورده‌اند. در زمانی که این نگارنده گونه‌های سمنانی و بیابانکی و سرخه‌ای و لاسگردی و افتری و سنگسری و شهمیرزادی از اتّحاد کومش را موضوع مطالعۀ تطبیقی قرار داد، از ده‌نمکی خبر نداشت. اینک این گونۀ نویافتۀ کومشی که فرسنگ‌ها از دیگر گونه‌ها جدا افتاده، نخست توصیف می‌شود، سپس در چارچوب کومشی رده‌بندی می‌شود.

کلیدواژه‌ها