یادبود: نگاهی به مقالۀ «دهخدا در میان بختیاری‌ها» (با یاد و خاطرۀ دکتر مظفّر بختیار)

نویسنده

دانشگاه روسی - ارمنی (اسلاونی)