نویسنده = حبیب برجیان
زبان متروک گرگان: دستور، رده، تبار

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 61-96

حبیب برجیان