زبان متروک گرگان: دستور، رده، تبار

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 61-96

حبیب برجیان


بررسی صوت شناختی واکه های کردی کرمانشاهی

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 63-71

وحید رنجبر چقاکبودی


شناسه در زبان های «تاتی»، «هرزنی» و «تالشی»

دوره 1، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 65-90

جهاندوست سبزعلیپور


توصیف گویش تاتیِ رامندی

دوره 2، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 71-84

راحله ایزدی فر


پیشنهادی در ریشه شناسی جاینام «ابـهر»

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 79-86

نادره نفیسی


پیرامون «ببر هیرکانی» و صفت «ایرکانو» در ادب رومی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 91-101

ایمان منسوب بصیری


نکته ای دربارۀ جاینام «دیلم»

دوره 1، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 109-112

ایشخان لِوُنیان


Живое наследие Лагича

دوره 1، شماره 4، خرداد 1399

Галина Вудова


تحولاتِ تاریخیِ زبانِ طبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

حبیب برجیان


О загадочном термине бурхан

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400

Шушаник Айвазян