تحلیل توصیفی شاخص های آکوستیکی حنجره مردان گیلکی زبان در مقا̼سه با مردان فارسى زبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهرا